In deze checklist van de overheid (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)) kan je nagaan wat er bij jou gecontroleerd kan worden.

1. De sociaal inspecteur mag, zonder voorafgaande verwittiging, op elk ogenblik van de dag of nacht, vrij binnengaan in alle arbeidsplaatsen of plaatsen waarvan zij redelijkerwijze kunnen vermoeden dat daar personen werken.

2. De sociaal inspecteur mag de identiteiten nazien (met rijksregisternummer) van alle werknemers, zelfstandigen, de werkgevers en de eventuele aangestelden of lasthebbers van de werkgever. Hij kan een identiteitsbewijs of verblijfspapier vragen. De functie en het loon van de werknemers kunnen gevraagd worden.

3. De sociaal inspecteur kan van iedereen, waarvan dit nodig wordt geacht, een verhoor afnemen met inachtneming van de rechten van de verhoorde.

Waarover kunnen vragen gesteld worden aan de WERKGEVER of aan de verantwoordelijke als de werkgever zelf afwezig is ? 

1. KBO (en/of RSZ) nummer van de werkgever en aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

2. Dimona (Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling)

3. Arbeidsreglement met alle werkroosters.

4. Arbeidsovereenkomsten, met eventuele addenda (bijvoegsels) :
* Voor voltijdsen indien deze overeenkomst schriftelijk is opgesteld
* Deeltijdse schriftelijke arbeidsovereenkomsten met werkrooster
* Uitzendcontracten. Aan een uitzendkracht kan de inspecteur vragen zijn elektronische arbeidsovereenkomst, met het uitzendbureau, te tonen via zijn smartphone, laptop of tablet.
* Studentenovereenkomst

5. Afwijkingsdocument of registratiesysteem voor deeltijdse werknemers (meer uren, minder uren of wisselen van werkrooster ten opzichte van het voorziene vaste of variabel werkrooster).

6. Indien er gewerkt wordt met uitzendkrachten : de overeenkomst voor uitzendarbeid tussen gebruiker en uitzendkantoor. De arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten tussen het uitzendkantoor en de uitzendkracht. Dit laatste contract kan elektronisch zijn op de laptop, smartphone van de werknemer met vermelding van zijn werkrooster. Zo niet, is de bekendmaking van de werkroosters de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij gebruik van flexi-jobs via een uitzendkantoor is geen raamovereenkomst vereist. De verplichte vermeldingen van de raamovereenkomst moeten opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomst voor
uitzendarbeid.

7. Bij niet-Belgische werknemers kunnen volgende documenten gevraagd worden :
* de arbeidskaarten en/of arbeidsvergunningen en verblijfsvergunningen voor niet EUonderdanen.
* In geval van detachering (tijdelijke tewerkstelling in België van werknemers of zelfstandigen die in een ander Europees land sociaal verzekerd zijn: De gedetacheerde werknemer moet het A1 formulier kunnen voorleggen ( bewijs van aansluiting bij een buitenlandse sociale verzekeringskas)).
* Beroepskaarten voor buitenlandse zelfstandigen die niet vrijgesteld zijn (niet EUonderdanen). De buitenlandse werkgever die hier werknemers detacheert, moet een Limosa (L1) formulier kunnen
voorleggen voor zijn werknemers.

8. De arbeidsongevallenverzekering

9. Gelegenheidswerknemers (ook “extra’s” genoemd – dit zijn werknemers die gedurende maximaal 2 opeenvolgende dagen met eenzelfde werkgever uit de horecasector of via een uitzendkantoor
verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of en duidelijk omschreven werk).
* In Dimona van gelegenheidswerknemers kan u kiezen tussen dag-aangifte of uur-aangifte.
* Bij uur-aangifte moet u het begin en einduur van de prestaties opgeven bij de Dimona-aangifte.
* Bij dagaangifte – wordt de aanslag berekend aan een forfaitair dagloon (6 maal het uurforfait). Hierbij dient de werkgever een register voor werktijdregeling bij te houden. Als het gaat om een
uitzendkracht voor wie het uitzendkantoor een dagaangifte heeft gedaan, moet de gebruiker de nodige gegevens aanbrengen in zijn register.
Gebruik van gelegenheidsarbeid : huidige grenzen in de horeca :
* Contingent voor de werkgevers is nu 200 dagen
* Contingent voor de werknemers is nu 50 dagen (te controleren via horeca@work.be )

10. Flexi-job-werknemer :
Op de plaats van tewerkstelling kunnen volgende documenten gevraagd worden.
– de schriftelijke raamovereenkomst met onder andere de beschrijving van functie en loon van de flexi-job werknemer
– de specifieke flexi- arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of bepaald omschreven werk . Als deze laatste arbeidsovereenkomst mondeling is, moet een dag-Dimonaaangifte gebeuren die ook het begin en             einde van de prestaties vermeldt.
De registraties van de prestaties van de flexi-job-werknemers gebeuren :
* via een alternatief tijdsregistratiesysteem of
* via Geregistreerd Kassasysteem of
* via dagelijkse aanwezigheidsregistratie bij de RSZ

Opgepast : Als een flexi-jobwerknemer wordt aangetroffen op de plaats van tewerkstelling zonder registratie van begin en einde van de prestaties, wordt hij tot bewijs van het tegendeel beschouwd
als voltijdse werknemer.

 

Download de volledige checklist: klik hier