Securex onderzocht voor het eerst het potentieel voor re-integratie van werknemers in ziekteverlof. Uit de studie blijkt dat meer dan 1 op 5 (22%) van alle door ziekte afwezige werknemers aangeeft dat hij tijdens zijn langste afwezigheid van de voorbij 12 maanden toch in staat was om te werken. En dat voor minstens een deel van de tijd, soms zelfs de volledige afwezigheidsperiode. Bijna de helft (45%) van de afwezige werknemers geeft aan dat hij toch had willen werken tijdens minstens een deel van zijn langste ziekteverlof in de voorbije twaalf maanden.

Potentieel voor werkhervatting grootst wanneer langer dan 1 maand afwezig

Bijna één derde (32%) van de werknemers die langer dan een maand afwezig waren, had kunnen én willen werken tijdens minstens een deel van hun afwezigheid. Het potentieel voor werkhervatting bij deze groep is vier maal groter dan bij werknemers die korter dan een maand afwezig waren, want van die groep geeft slechts 8% aan dat hij had kunnen en willen werken.

Aangepast werk loont, zeker bij korte afwezigheden

Uit het focusrapport van Securex blijkt bovendien dat aangepast werk bij terugkeer nog onvoldoende ingeburgerd is. Nochtans verhoogt aangepast werk de kans op werkhervatting, vooral in het geval van korte afwezigheden (minder dan een maand). Zes op tien werknemers die kunnen of willen werken tijdens hun korte afwezigheid geven aan gebaat te zijn met een tijdelijke aanpassing van de job, zoals minder werkuren, bepaalde taken tijdelijk niet uitvoeren of een aanpassing aan de werkmiddelen of -omgeving. Werkgevers kunnen dus re-integratie na korte afwezigheden stimuleren door ook in dat geval tijdelijk aangepast werk te voorzien, vanzelfsprekend steeds in onderling overleg met de werknemer.

Drempels voor werkhervatting

Bij 44% van de afwezigen was de oorspronkelijke reden van hun ziektemelding geen belemmering meer om te werken tijdens de tweede helft van hun langste afwezigheid. Toch werkten ze nog niet. In bijna de helft van de gevallen (44%) bleven ze thuis op doktersadvies, en dit mogelijks omwille van nieuwe fysieke of mentale klachten of nood aan voldoende rust alvorens te hervatten. Maar het is ook mogelijk dat werknemers gewoon de duurtijd van hun ziekteattest respecteren. Daarnaast is volgens de werknemers het ontbreken van de mogelijkheid tot aangepast werk de belangrijkste drempel om het werk te hervatten (19%).

Top 5 drempels voor werkhervatting

  1.  44% door doktersadvies (duurtijd attest of expliciet afgeraden om te hervatten)
  2.  Bij 19% ziet de werkgever geen mogelijkheid om geleidelijk te hervatten
  3.  15% uit angst voor fysieke of mentale belasting of voor het eerdere werkritme
  4.  9% door problemen met info of administratie rond werkhervatting, of gewoon geen contact meer met de werkgever
  5.  3% uit angst voor reacties van collega’s of leidinggevende

Lees hier het volledige artikel: bron